اسیرعشق : سروده : علی میر عمادی : آپادانا اردیبهشت 1388

" اسیر عشق "

ز خویشتن بریدم و گفتم که آن شراره کجاست           

 حدیث عشق من آن عشق نو بهاره کجا ست

همان که  گفت  امیدم  منم  شرارهء  تو                   

 که غرق عشق شدم گو که آن کناره کجاست

رها شدم ز خود و سوختم به آتش عشق                  

 هنوز عاشق مستم  بگو   ترانه    کجاست

اسیر عشق  توام  گو کجاست  راه نجات                   

 که سر دهم به تو ای جان بگو اشا ره کجاست

مراد من توئی و من  مرید  عشق  توام                   

 منم اسیر عشق تو ای گل بگو که چاره کجاست

در این خرابهء ویران که نام آن گیتی است               

 دلت به عشق سپار و مگو که چاره کجاست

نوای دلکش  مرغان  شنیده ام  از  تو                    

 ز عشق پرس که این قلب پاره پاره کجاست

یکی به "میر" چنین گفت از کرانهء غیب                 

 چو ذره ای نتوان گفت آن ستا ره کجاست

                                       علی میرعمادی

/ 0 نظر / 6 بازدید