فهرست مقالات : شماره آبان - دی ماه 1389

آپادانا ،  آبان – دی ماه 1389

       در این مجموعه مقالات خواهید خواند :

¨   سه ماه با شادی ها و غم های زمانه    از محمد مدنی

¨   اندیشه ها یی درباب بقعه و نیایشگاه

    حضرت میرعماد                             از محمد مدنی

¨   معرفی کتاب"وقایع ا لسنین"میرعبدالحسین خاتون آبادی                                           از محمد مدنی 

¨   مراسم اعطای درجه دکترا به خانم زهرا المدرس                                                    از جوی مدنی                                              ( متن انگلیسی )

¨   مراسم اعطای در جه دکترا به خانم زهرا المدرس                                                      از ناصر مدنی                                              ( متن فارسی  )

¨   گزارش یک عقد سنتی           از طاهره مدرس پور

¨   حدیث های کوتاه زندگی          از علی میر عمادی

¨   خاطراتی ازدورانطبابت (14) از دکتر احمد مدنی

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید