فهرست مطالب این شماره : آپادانا ، آذر ماه 1388

آپادانا ، آذر ماه 1388

 فهرست مطالب این شماره :

§      خبر ها و حرف ها              محمد مدنی

§       ذوالجناح                          طاهره مدرسپور

§       ایکاش...                          طیبه مدرس زاده

§       پای درد دل آقا میرعماد        علی میرعمادی

§       فرار بزرگ                       علی میرعمادی

§       پرده ها                            جوی مدنی

§       عمویم رضا                       طاهره مدرسپور

§       خاطرات تحصیل طب (8 )     دکتر احمد مدنی

§       گزارش سفر انگلیس           دکتر احمد مدنی

/ 0 نظر / 5 بازدید