استاد جذبی و 121:نوشته نعمت الله جذبی و محمد مدنی:آپادانا دی ماه 1387

 ******************************************
پس از قراردادن مطلب فوق در وبلاگ ،از استاد جذبی ایمیلی در یافت کردم که چون حاوی نکاتی در ارتباط با مطالب همین مفاله است . نوشته ایشان را در اینجا نقل میکنم:
   محمد جان  یادم امد چند خاطره از گذ شته برایت نقل کنم
در دوران دانشجویی من در منزل پدری ، بشتر بچه های فامیل را  در دروسشان کمک میکردم . ناصر ، منصور، اسد، عبداله و شیما خانم ،همگی باید یادشان باشد و خودت هم اگر به یاد داشته باشی در نوشتن روزنامه ات کمکت میکردم .
 هفته یکروز به منازل شما ها میامدم وهر وقت که ازاد بودم همگی را به گردش میبر دم و روزهای خوبی را داشتیم .
                                                                    
                                                           سید نعمت اله جذ بی  
/ 0 نظر / 193 بازدید